Corona
Veilig langskomen blijft zeker mogelijk!

Algemene voorwaarden

U doet een gift aan onderstaande ontvangende partij

Deze website is eigendom van Federatie Froidure vzw.

Adres maatschappelijk zetel:

Federatie Froidure vzw
Parmentierlaan 19 Bus 4
1150 Brussel

Telefoon: 02 771 08 10
E-mail: infodesk@froidure.be

KBO: 0409 655 348

1. Definities

1.1 Online schenkpagina: middel van de ontvangende partij om online giften te ontvangen.

1.2 Schenkformulier: middel om online gift te doen aan de ontvangende partij.

1.3 Ontvangende partij: natuurlijke- of rechtspersoon die giften ontvangt.

1.4 Schenker: de natuurlijke- of rechtspersoon die een gift doet aan de ontvangende partij.

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online giften en overeenkomsten die tot stand komen tussen de ontvangende partij en de schenker die gedaan worden via deze website.

2.2 Elke gift gedaan op de website geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden door de schenker.

2.3 De ontvangende partij behoudt zich het recht voor om wijzigingen te doen aan de algemene voorwaarden van de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. De schenker zal zelf initiatief nemen om de algemene voorwaarden regelmatig raad te plegen.

2.4 De ontvangende partij is op de hoogte dat de algemene voorwaarden duidelijk vermeld dienen te zijn op de website en altijd beschikbaar voor raadpleging.

3. Rechten ontvangende partij

3.1 Online giften komen volledig ten goede aan de ontvangende partij.

3.2 De ontvangende partij is volledig vrij in het bestemmen van deze online giften, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

4. Plichten ontvangende partij

4.1 De ontvangende partij verbindt er zich toe de inkomsten voortvloeiend uit een online gift te besteden conform diens missie.

4.2 De ontvangende partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie op afstand, de elektronische overdracht van data en online giften en zorgt voor een veilige webomgeving.

4.3 De ontvangende partij houdt zich aan het privacy statement zoals dit vermeld staat op de website.

5. Plichten gevende partij

5.1 De schenker geeft de correcte naam en identiteit op.

5.2 De schenker verricht uitsluitend giften met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

6. Klachten & terugbetalingen

6.1 Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen.

Federatie Froidure vzw

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel
 
02 771 08 10
infodesk@froidure.be​​​​​​​​​​​​​​
 
KBO 0409 655 348
RPR Brussel
 

Inschrijving nieuwsbrief "Info Froidure"